Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id.Vi oplever pt. fejl på serveren - vi arbejder på sagen. Vi beklager. Mvh. BilligeForsikringer.dkFejl i get-id. HUSFORSIKRING - Hvad er en husforsikring - Få tilbud på husforsikring

Husforsikring / Ejendomsforsikring

Hvad er en husforsikring og hvad dækker den

Hvad er en husforsikring?
Det grundlæggende element i en husforsikring er en forsikring mod brand, som er obligatorisk, hvis du har lån i ejendommen.
Derudover ønsker de fleste husejere at forsikre sig mod andre skader på huset gennem en såkaldt kaskoforsikring, der eksempelvis dækker ved storm- og vandskader. Næsten alle husejere vælger denne type kombineret forsikring, der går under betegnelser som villaforsikring, parcelhusforsikring, husforsikring eller husejerforsikring. 

husforsikring, hus, forsikring, ejendoms, ejendom, villa, lejlighed, forsikringer


Hvad dækker brandforsikringen?
Bygningsbrandforsikringen dækker ved skader, der skyldes brand, direkte lynnedslag, kortslutning, eksplosion og lign. Dækningen omfatter hele huset med installationer og øvrigt inventar. Øvrigt inventar er f.eks. vaske- og opvaskemaskine og komfur. 


Hvad dækker kaskoforsikringen?
Kaskoforsikringen dækker andre former for bygningsskader. Det omfatter f.eks. storm-, vand- og frostskade, tyveri- og hærværksskade, skade efter svampe- og insektangreb samt anden pludselig opstået skade. Derudover omfatter forsikringen typisk de følgende områder.
Rør- og kabel: Rørforsikringen dækker de skader, der er en følge af utætheder. Det gælder også, selvom røret er tæret. Elkabelforsikringen dækker fejl på skjulte elkabler til rumopvarmning. 
Retshjælp: I nogle situationer kan forsikringen dække en del af udgifterne til advokat ved uenighed om køb og salg af hus, ombygning m.m. 
Erstatningsansvar: Typisk dækker forsikringen det erstatningsansvar, en husejer kan pådrage sig, hvis folk f.eks. kommer til skade ved at falde på et isglat fortov, hvor der burde være gruset.

husforsikring, hus, forsikring, ejendoms, ejendom, villa, lejlighed, forsikringer


Hvilke skader er dækket ved væltede træer?
Forsikringen dækker ikke stormskader på haveanlæg eller udgifter til oprydning af væltede træer ud over vejen eller ind på naboens grund.
Hvis træet vælter ind over dit eget hus og beskadiger boligen, dækker forsikringen en nedskæring af træet, så huset kan repareres. Udgifter til bortkørsel af træet er derimod ikke omfattet af forsikringen.
Hvis dit træ vælter ind på naboens grund og beskadiger hans hus, vil naboens forsikring dække skaden. Da du er uden skyld i det væltede træ, har du heller ikke noget ansvar for skaden.


Hvor dækker forsikringen ved vandskader?
Både husforsikringen, fritidshusforsikringen og indboforsikringen dækker de vandskader, der opstår som en umiddelbar følge af en stormskade. Du er dog forpligtet til at begrænse skaderne ved eksempelvis at dække af og flytte de ting, der er i fare for at blive vandskadet. Er afdækning ikke mulig, vil det ikke få indflydelse på forsikringsdækningen.
Er huset under reparation eller ombygning og derfor dækket af med presenninger, dækker både hus-, fritidshus- og indboforsikringen vandskader som følge af, at stormen har blæst presenningen af. Det er dog en forudsætning, at presenningen har været forsvarligt anbragt og fastgjort.
Bliver boligen ramt af skader som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, dækker hverken husforsikringen, fritidshusforsikringen eller indboforsikringen. Dækning kan dog muligvis opnås i kraft af stormflodsskade, hvis Stormrådet vurderer, at der har været tale om en stormflod i lovens forstand. 

I tilfælde af "voldsomt skybrud", hvor vandet trænger ind i bygningen gennem døre og vinduer, dækker hus- og indboforsikringen de forvoldte skader. Hvis vandet derimod trænger ind gennem væggen eller op gennem gulvet, dækker forsikringen ikke.
For at man kalder det "voldsomt skybrud", skal nedbøren typisk være så kraftig, at, normalt konstruerede og godt vedligeholdte afløbssystemer, der ikke er stoppet til, ikke kan klare vandmængden.


Hvad er en "pludselig" opstået skade?
For at en skade i forsikringsmæssig forstand er "pludselig", skal skaden være uventet, og årsagen til skaden skal stamme fra en pludselig hændelse.
Hvis f.eks. muren slår revner i løbet af natten, og årsagen er, at jorden under huset igennem et længere tidsrum er skyllet væk, er der ikke tale om nogen pludselig skade.
Hvis kommunen højtryksspuler kloakrørene ude i vejen, og kælderen som følge deraf bliver oversvømmet, vil de forvoldte skader blive dækket. Der er nemlig tale om en uventet hændelse forårsaget af en pludselig begivenhed.


Hvordan beregnes erstatningen?
Som hovedregel er et parcelhus forsikret efter fuld- og nyværdiprincippet. Det betyder, at efter en skade bliver det beskadigede repareret eller genopført, så bygningen fremstår som før skaden. 
Hvis huset er mangelfuldt vedligeholdt, og den manglende vedligeholdelse er årsag til skaden, kan du miste retten til erstatning. 
For visse skader kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter. Det gælder f.eks. kortslutningsskader og i nogle selskaber også skader på skjulte rør. 


Hvad bestemmer prisen på en husforsikring?
Som udgangspunkt er husets størrelse afgørende for prisen på en husforsikring. Selvrisikoens størrelse spiller også ind på prisen. En høj selvrisiko giver således en lavere præmie.
Den billigste forsikring omfatter kun en brandforsikring og dækker ikke øvrige skader på bygningen. Ifølge Forsikringsguiden.dk udgør prisen på en brandforsikring kun ca. 20 prisen af prisen på en kombineret brand- og kaskoforsikring.


Hvad betyder et stråtag for forsikringspræmien?
Har huset stråtag, er præmien ca. seks-syv gange højere end for en almindelig brandforsikring.

Hvilke tilvalgsdækninger findes der?
Nogle selskaber tilbyder forskellige tilvalg til forsikringen, mens andre selskaber inkluderer tillæg helt eller delvist i forsikringen.
Glas- og kummeforsikring: Dækker ved brud på glas og sanitet. Punkterede termoruder er ikke omfattet af dækningen.
Skjulte rør og stikledninger: Dækker ved utætheder i rør.
Udvidet insekt og svamp: Forsikringen kan udvides til også at omfatte skader som følge af rådangreb eller skader fra skjulte rør. 

 (Kilde: bolius.dk)

Husk at ovenstående kun er vejledende, og nødvendigvis ikke er det der gælder for din forsikring eller den du vil tegne.

Søger du boligrådgivning kan Bolius - Boligejernes videncenter være en et godt sted at starte. Besøg Bolius her: Klik her

Hus forsikring - Ejendomsforsikring